Dataflex

Garantie en instructies voor gebruik, installatie en veiligheid

Bij al onze producten zit een document bijgevoegd wat de 'Garantie en instructies voor gebruik, installatie en veiligheid' van het product beschrijft. Ter informatie hieronder nog een keer de inhoud van dit document, voor het geval dat u het origineel niet voorhanden heeft.

Dit document bevat belangrijke informatie over het product en dient geheel te worden gelezen voordat het product verder wordt uitgepakt, geïnstalleerd of in gebruik genomen. Het niet volledig opvolgen van de aanwijzingen in dit document kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of materiële schade.

Garantievoorwaarden

De garantie houdt uitsluitend in dat DFX elk product, dat gedurende de garantieperiode na aankoop ophoudt met functioneren, naar haar keuze kosteloos zal vervangen met een gelijkwaardig product of herstellen (‘de garantie’).

De garantie vervalt indien (i) het defect een gevolg blijkt van grote nalatigheid of een gebruikswijze, waarvoor het product niet was bedoeld, (ii) op verzoek van DFX geen bewijs van aankoop kan worden overgelegd of (iii) blijkt dat de Garantie, veiligheids-, installatie- en gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

De garantie is beperkt tot uitsluitend het voornoemde. Uitdrukkelijk mag de garantie niet worden geïnterpreteerd als de aanvaarding van enige aansprakelijkheid van DFX die volgens de vigerende wet- en regelgeving niet bestaat.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Alle onderstaande aanwijzingen m.b.t. de veiligheid dienen volledig en aandachtig te worden gelezen! Het niet volledig opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of materiële schade.

 1. Deze Garantie en instructies voor gebruik, installatie en veiligheid (‘Instructies’) zijn onderdeel van het product, bewaar de Instructies op een zodanige plaats, dat ze steeds weer kunnen worden geraadpleegd.
 2. Zorg dat andere gebruikers van het product ook toegang hebben tot de Instructies om een veilig gebruik van het product te waarborgen.
 3. Indien het product na eerdere ingebruikname opnieuw wordt geïnstalleerd, dienen te allen tijde de Instructies opnieuw te worden geraadpleegd.
 4. Dringend wordt geadviseerd de installatie van dit product te laten uitvoeren door ervaren technici.
 5. Indien het product is bedoeld voor de montage van een ander product, bijvoorbeeld een monitor, computer of tablet, dienen tevens de montage-instructies geleverd bij dat andere product, nauwgezet te worden opgevolgd.
 6. Bij twijfel over de juiste wijze van installatie of bij een strijdigheid tussen de installatie-instructies uit dit document en instructies geleverd bij dat een andere product als hiervoor onder 4. bedoeld, dient het product niet te worden geïnstalleerd en/of in gebruik te worden genomen. Neem in dat geval contact op met de leverancier.
 7. Houd zowel het product als het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen! Het product is uitgerust met kleine onderdelen, die kunnen worden ingeslikt en aldus dood door verstikking kunnen veroorzaken.
 8. Het is van groot belang dat alle draaibare / beweegbare (onderdelen) van het product ongehinderd kunnen bewegen.
 9. Hoewel het product met grootst mogelijke zorg is ontworpen en geproduceerd, is het risico dat lichaamsdelen zoals vingers bekneld raken, nimmer volledig uit te sluiten. Installeer en gebruik het product daarom altijd behoedzaam en zorgvuldig.

Installatie- en onderhoudsinstructies

 1. Deze algemene installatie- en onderhoudsinstructies zijn een aanvulling op de instructies zoals deze bij het product, bijvoorbeeld de installatiehandleiding, zijn geleverd en geen vervanging daarvan.
 2. Breng onder geen enkele omstandigheid wijzigingen aan aan het product; indien het product in de vorm waarin het is geleverd niet kan voldoen aan daaraan gestelde wensen of eisen, dient het niet in gebruik te worden genomen.
 3. Vóór het plaatsen moet de deugdelijkheid (toestand) van het oppervlak waar het product op, aan of tegen wordt geplaatst (dikte, stevigheid en stabiliteit) worden gecontroleerd.
 4. Het draagvermogen/de belastbaarheid van het product mag niet overschreden worden, deze staat onder andere in de installatiehandleiding.
 5. Kies de diameter en diepte van eventuele bevestigingsgaten zó, dat alle pluggen en schroeven probleemloos en stevig vastgezet kunnen worden. Controleer vóór het boren van de bevestigingsgaten, dat er geen elektriciteits-, water- of andere leidingen achter het bevestigingsoppervlak langs lopen.
 6. Controleer regelmatig tijdens het gebruik of de schroefverbindingen van het gemonteerde product nog goed vastzitten op de ondergrond. Door veelvuldig bewegen kunnen deze verbindingen losraken.
 7. Indien de staat van het product, bijvoorbeeld door slijtage, zodanig is dat het product niet langer veilig kan worden gebruikt, dient het product buiten werking te worden gesteld en dient er zorg te worden gedragen dat het niet meer kan worden gebruikt, ook niet onbedoeld of onbewust door anderen.
 8. Let er bij beweegbare / verstelbare producten op, dat het gemonteerde product ongehinderd rond haar assenstelsel kan bewegen.
 9. Aanwijzing voor het schoonmaken: gebruik geen bijtende of schurende middelen, maar alleen een vochtige doek.